Bundtrawl er en af de mest almindelige fiskemetoder i Danmark og op mod 85 pct. af den danske del af Nordsøen bliver løbende forstyrret af bundtrawl. Selv i beskyttede havområder er der i Danmark et intensivt fiskeri med bundtrawl.

Men ifølge en stor ny måling, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, så er et stort flertal imod fiskeri med bundtrawl, som det foregår nu i havet omkring Danmark.

77 procent af de adspurgte svarer i undersøgelsen, at de er enig i, at ”det bør være forbudt at fiske med bundtrawl i beskyttede havområder”. Kun små 3 procent erklærer sig uenig i udsagnet.

Målingen glæder præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:

– Det er stærkt bekymrende, at man fortsat kan trawle gennem havbunden med tunge fiskeredskaber i havområder, som vi har valgt at beskytte for deres naturværdier. Så det er virkelig opløftende, at undersøgelsen viser en så overvældende opbakning til at få det stoppet.

Læs også: Vores sårbare natur i havet har det elendigt

Støt havet med din underskrift

Hjælp os med at fortælle politikerne, at vi vil have mere og bedre beskyttet natur i Danmark.

Vi ønsker en dansk naturlov, der skal gøre 30 procent af vores areal til beskyttet natur - både på land og i havet.

Bundtrawl skal erstattes med skånsomme fiskeredskaber

I undersøgelsen har Epinion også spurgt danskerne, om de er enig eller uenig i udsagnet: ”Fiskeri med bundtrawl bør udfases i Danmark”.

Til det spørgsmål erklærer 64 procent af de adspurgte danskere sig enig, mens 6 procent er uenig.

– Fiskeri med bundtrawl er ødelæggende for den danske havnatur og bør gradvist omlægges til mere skånsomme fiskemetoder. Det er nødvendigt, for havet omkring Danmark er i dyb krise med ødelagte levesteder og pressede fiskebestande. Vi er nødsaget til at skabe en bedre balance i havet, så vi blandt andet kan få torsken tilbage, og her er en udfasning af de bundslæbende fiskeredskaber et vigtigt skridt på vejen, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs også: Derfor er brug for mere beskyttet og urørt hav

Bundtrawl giver en fattigere havnatur

Fiskeri med bundtrawl foregår ved, at tunge metal ‘skovle’, som holder netposen, slæbes hen over havbunden. Mellem trawlåbningens underside og havbunden indsættes et vægtbelastet ”bundgear”, som sikrer, at trawlen har en tæt bundkontakt for at fange fisk og skaldyr, der lever her.

Et studie af otte forskellige europæiske bundtrawlsfiskerier viser, at afhængigt af havbundstypen (mudder, sand, grus og blandet), så havde skovlene en påvirkningsdybde ned i havbunden på op til 35 cm og bundgearet op til 10 cm.

Forskning har gang på gang påvist, at fiskeri med bundslæbende redskaber har en negativ indvirkning på havbunden - og på økosystemerne og biodiversiteten i havet. Ifølge DTU Aqua reducerer en enkelt passage med bundtrawl bundfaunaen med seks procent, og havbunden i Danmark udsættes ofte for flere træk per fisketur og for mange træk på et år.

Når havbunden igen og igen bliver forstyrret af bundslæbende fiskeredskaber som bundtrawl, så ændres sammensætningen af dyr og planter her. Der kommer mange af de hurtigtvoksende arter og færre af de langsomtvoksende.

Læs også: Bundtrawl udleder store mængder CO2 i havet

Så meget bliver der bundtrawlet i beskyttede havområder

  • Godt 18 pct. af det danske hav er udpeget som beskyttede marine Natura 2000-områder. Men kun 2 pct. af de marine Natura 2000-områder har fiskerestriktioner.
  • I de seneste fire år er der sammenlagt blevet fisket med bundtrawl i Danmarks marine Natura 2000-områder i over 377.000 timer - eller i gennemsnit 94.000 timer om året.
  • Det fremgår af en analyse som Danmarks Naturfredningsforening har lavet til dagbladet Politiken på baggrund af data fra Global Fishing Watch og EU’s Flåderegister.

Bundtrawl har stor bifangst

Udover forstyrrelsen af havbunden medfører bundtrawl også en stor og skadelig bifangst af blandt andet mindre torsk, der ikke overlever turen rundt i trawlet og op på dæk. Det medfører en større dødelighed af torskebestanden og har betydning for torskebestandens mulighed for at reproducere sig og vokse sig stor igen i bl.a. Kattegat hvor torsken er truet.

I Øresund, hvor bundtrawl har været forbudt siden 1932, er torskebestanden i dag langt sundere end i de omgivende havområder.

Om undersøgelsen

Målingen er gennemført af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening og er udarbejdet på baggrund af i alt 2.013 gennemførte interview med danskere på 18 år og derover. Interviewene er indsamlet via et onlinepanel af Epinion i perioden 26. august - 5. september 2022.

Se målingen og de regionale tal som pdf her.

alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri