I løbet af de sidste 27 år har Ringkøbing-Skjern Kommune - og før da den gamle Holmsland Kommune og Ringkøbing Amt - løbende givet tilladelse til at bygge 210 sommerhuse i naturbeskyttet klithede ved Vesterhavet. Derudover er der givet tilladelse til 380 øvrige byggesager om til- og ombygning i strid med naturbeskyttelsesloven.

Reglerne i naturbeskyttelsesloven er ellers ret simple. Hverken private lodsejere, kommuner eller stat må bygge i beskyttede naturområder uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Men disse regler er langt fra blevet fulgt, og det er stærkt problematisk, da det udvander beskyttelsen af vores kystnatur, som i forvejen er under voldsomt pres, siger afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening Morten Pedersen:

- Noget af det mest unikke natur, vi har i Danmark, er vores kystnatur. Natur, som vi er forpligtet til at beskytte og passe på. Når kommuner ser stort på naturbeskyttelsen og bryder loven, underminerer det ikke bare hele princippet ved naturbeskyttelsesloven, men det er også i strid med vores internationale forpligtelser.

Læs også: Vil tillade 12 nye sommerhusområder i naturudpegninger langs kysten

Ulovligt sommerhusbyggeri har skadet naturen

Holmsland Klit er oprindelig en meget dynamisk og vild atlantisk klithede med indslag af næringsfattige klit-moser og græsningsland. Stort set al hede på Holmsland Klit blev med naturfredningsloven i 1983 beskyttet, og er i dag såkaldt paragraf 3-beskyttet natur.

Med sommerhusbyggeriet i Klitheden frygter Danmarks Naturfredningsforening, at unik beskyttet natur kan være ødelagt. Beskyttet natur, der er levested for en lang række dyre- og plantearter, som i forvejen er i stor tilbagegang.

- Vi står midt i en alvorlig naturkrise, hvor naturen er i drastisk tilbagegang. Behovet for at beskytte den natur, vi har, har aldrig været større. Danmark har en helt særlig forpligtelse til at beskytte den atlantiske klithede, som er en af de naturtyper, som ellers kun findes få andre steder i Europa, siger Morten Pedersen og fortsætter:

- Det siger sig selv, at et så stort sommerhusbyggeri i et beskyttet og sårbart naturområde naturligvis har en negativ påvirkning af naturen.

Læs også: 5 fredede kyster du skal besøge

Frygter glidebane

Efter kritik fra Danmarks Naturfredningsforening anerkendte Ringkøbing-Skjern Kommune, at sommerhusbyggeriet er sket i strid med naturbeskyttelsesloven. Men samtidig mener kommunen, at der er skabt så store”samfundsmæssige værdier” i form af sommerhuse, at en genetablering af naturområderne ikke vil være samfundsøkonomisk forsvarligt.

Naturfredningsforeningen har valgt at påklage sagen, fordi foreningen frygter, at sagen vil danne præcedens, fortæller Morten Pedersen:

- Det skal jo ikke være sådan, at en kommune i årtier kan ignorere naturbeskyttelsesloven og så få tilladelse på efterbevilling, fordi de økonomiske konsekvenser ved at naturgenoprette vil være for store. Det vil jo i så fald betyde, at vores beskyttede natur reelt ikke nyder nogen form for beskyttelse, siger han og fortsætter:

- Når en kommune bryder loven og ikke kender til de helt almindelige regler for naturbeskyttelsen, må det naturligvis få konsekvenser.

Læs også: Naturfredningsforening får ret i seks ud af syv klager

Naturen bør genoprettes og kompenseres

Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til både Miljøministeren og Erhvervsministeren og opfordret til, at ministrene hjælper Ringkøbing-Skjern Kommune med en reel juridisk og naturfaglig udredningen af situationen. En håndsrækning, som Ringkøbing-Skjern Kommune også selv bakker op omkring.

Danmarks Naturfredningsforening håber, at udredningen kan anvise, hvordan naturen bedst kan genoprettes og kompenseres for den skade, der er sket gennem de hundredevis af bebyggelser i den beskyttede klithede.

Foreningen mener grundlæggende, at det er kommunen som har ansvaret for at kompensere naturen - og at der i vides muligt omfang skal tages hensyn til de sommerhusejere som uforvarende har bygget sommerhuse i området.