Regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet har netop indgået en aftale, der øger kravet til landbruget om at reducere kvælstofudledningen i 2020 fra 2350 tons til 3500 tons.

Baggrunden er, at de senere år ikke har bragt det faldt i kvælstofudledningen, som ellers var forventet, da den tidligere regeringen vedtog den såkaldte landbrugspakke, der gav landmændene lov til at bruge mere gylle og gødning på markerne.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, roser den nye aftale:

- Det haster i den grad med en indsats for at reducere udledningen af kvælstof til danske fjorde og kyster seriøst. Derfor er det rigtig positivt, at regeringen og et flertal i Folketinget nu anerkender, at der er behov for en større indsats, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Regeringen må rulle forringelser af vandmiljøbeskyttelsen tilbage

Med aftalen bliver der afsat 65 mio kr til at kompensere landbruget for den ekstra kvælstofindsats, og derudover afsættes 65 mio kr til grønne indsatser. Midlerne skal gå til ekstra støtte til urørt skov, ekstra midler til skovrejsning, samt øget til økologisk landbrug.

Aftalen betyder også et stop for den såkaldte havbrugspulje til akvakultur.

Stadig langt fra målet

Men selvom regeringen nu har skruet op for indsatsen i 2020, så er Danmark stadig meget langt fra målet om at komme ned på en kvælstofudledning på 42.000 tons i 2027, som er miljømålet for at opnå god økologisk tilstand af det danske vandmiljø i henhold til EU's- vandrammedirektiv.

- Der er desværre ikke noget, der tyder på, at det går den rigtige vej i forhold til at nå vores miljømål, og selvom der nu bliver skruet op for indsatsen, er vi stadig meget meget langt fra at nå i mål. Derfor havde vi gerne set, at regeringen havde fremlagt en plan for, hvordan man vil nedbringe kvælstofforureningen efter 2020, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening har tidligere opfordret regeringen til at rulle de forringelser af miljøbeskyttelsen tilbage, som blev indført med landbrugspakken tilbage i 2015. Dette kan gøres i praksis ved at reducere de kvælstofnormer, som Miljø- og Fødevareministeriet hvert år tildeler landbruget.

Jordfordeling en del af løsningen

Maria Reumert Gjerding opfordrer samtidig til at se på en jordreform, som en del af løsningen:

- Der er brug for store langsigtede løsninger, og vi har sammen med Landbrug og Fødevarer netop fremlagt et forslag til en jordreform, som vil kunne være med til at løse problemerne. At tage jord ud af produktion og give arealerne tilbage til naturen, kan være med til at reducere udledningen af kvælstof til vores sårbare vandmiljø. Det vil samtidig betyde, at vi kan få genskabt den naturlige hydrologi, så ådale og åer igen kan få mulighed for at slynge sig gennem landskabet til glæde for både miljø, natur og mennesker, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Ved at lave en jordreform kan vi sikre hensynet til vandmiljø, en mere robust og sammenhængende natur, klimatilpasning og landmændenes økonomi. Det er en billig og langsigtet investering for samfundet - en investering, der vil kaste rigtigt mange goder af sig i mange, mange år fremover.

Fakta: Danmark langt fra vandmiljømål

  • Udledningen af kvælstof var i 2018 på 58.000 tons, og har dermed været stigende siden 2012, hvor den var knap 55.000 tons.
  • Danmark er dermed stadig meget langt fra målet om at komme ned på en udledning på 42.000 tons i 2027, som er miljømålet for at opnå god økologisk tilstand af det danske vandmiljø i henhold til EU's- vandrammedirektiv.
  • For stor udledning af næringsstoffer er et kæmpe problem for den danske natur, og det skaber algevækst, fiskedød og iltsvind i vandmiljøet.
  • Med den nye aftale øges kravet til landbruget om at reducere kvælstofudledningen i 2020 fra 2350 tons til 3500 tons.
alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28