Tabet af biodiversitet i den danske natur skal stoppes senest i 2020. Sådan lød målet, som Danmark skrev under på i 2010, men det er desværre langt fra lykkedes. Det konkluderer en rapport fra Aarhus Universitet.

Forskerne har nærstuderet ni danske økosystemer med i alt 171 indikatorer for arter, levesteder og processer. Konklusionen er, at 51 procent er i stadig tilbagegang, mens blot 12 procent er stabile eller i fremgang.

- Rapporten viser, at den danske natur stadig er i stor krise. De egentlige fremskridt i de seneste ti år er desværre få og små, og der er behov for at tage biodiversitetskrisen meget mere alvorligt, hvis vi skal standse tilbagegangen, siger Tine Skafte Nielsen, der er naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Tilbagegangen er størst i naturtyper som skov, mose og eng, græsland og hede samt agerland. Det skyldes, at netop disse økosystemer er dem, som er mest under pres fra udnyttelse til landbrug og skovbrug.

I rapporten nævnes blandt andre dyr som vibe, hasselmus, gulspurv, birkemus, spidsand, løgfrø som eksempler på truede dyr, der er i risiko for at uddø i Danmark, da de er i stadig tilbagegang.

Læs også: Syv sommerfugle, der for nyligt er forsvundet fra Danmark

Naturen mangler plads og er ikke beskyttet

Den nye rapport ’Danmarks biodiversitet 2020’ er blot den seneste af en lang række analyser, der dokumenterer biodiversitetskrisen i Danmark. Her er nogle af de øvrige:

  • I 2019 fremsendte Miljøstyrelsen en rapportering til EU-kommissionen om ’bevaringsstatus for naturtyper og arter’. Den viser, at 95 procent af de rapporterede naturtyper er i enten stærkt ugunstig eller moderat ugunstig bevaringsstatus. Og 57 procent af de rapporterede arter er i stærkt eller moderat ugunstig status.

  • I 2019 udkom den seneste danske rødliste. Den viser, at der i Danmark findes 1.844 truede arter af dyr, planter og svampe. At være truet betyder, at der er høj risiko for, at arterne vil uddø i natur i Danmark på kortere eller længere sigt.

  • I 2020 lavede WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening en fælles analyse af, hvordan det gik med den danske opfyldelse af FN’s biodiversitetsmål. Analysen viste, at Danmark dumpede 17 ud af 19 biodiversitetsmål, som man havde lovet at nå i 2020.

- Det store problem er, at vi mangler plads til naturen i Danmark. Og de få naturområder, som vi har, er ikke tilstrækkeligt beskyttede. Mange af vores naturområder påvirkes fortsat af landbrugsdrift, skovdrift, afvanding, næringsstofforurening og andet, som skader arterne og påvirker de naturlige processer negativt, siger Tine Skafte Nielsen.

Læs mere om truede dyr i Danmark

Naturnationalparker skal redde naturen

  • I 2020 besluttede regeringen, at der skal oprettes 15 naturnationalparker i Danmark.
  • Målet er at forbedre naturen og biodiversiteten i Danmark.
  • I naturnationalparkerne har naturen førsteprioritet, og landbrug, skovbrug og anden form for økonomisk udnyttelse af naturen bliver som udgangspunkt forbudt.
  • Læs mere om de kommende naturnationalparker her.

Danmark har brug for meget mere beskyttet natur

Biodiversitetskrisen er et globalt problem, og derfor har EU vedtaget en biodiversitetsstrategi for 2030.

EU's mål er, at 30 procent af arealet både på landjorden og i havet skal være beskyttet natur, og at der skal ske en omfattende genopretning af ødelagte naturområder.

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer den danske regering til at lave ambitiøs plan for, hvordan Danmark skal nå op på 30 procent beskyttet natur.

- Den danske regering har taget nogle meget vigtige skridt i den rigtige retning med udpegning af nye danske naturnationalparker, udlægning af mere urørt skov på statens jord samt oprettelse af et biodiversitetsråd. Men det er desværre langt fra tilstrækkeligt. Danmark er et af de europæiske lande med mindst beskyttet natur, så der brug for meget mere, hvis vi for alvor skal vende negative udvikling for naturen og biodiversiteten i Danmark, siger Tine Skafte Nielsen.

Læs mere: Sådan vil de 15 naturnationalparker hjælpe den kriseramte danske natur

Object reference not set to an instance of an object.

alt
Thomas Helsborg
Digital indholdsansvarlig