Nord for København mellem Kongens Lyngby og Lundtofte ligger Brede Bakke. Det er en langstrakt bakke – også kaldet en ås. Åsen er meget velbevaret, da der næsten ikke er gravet grus i den. Det er ellers en skæbne, som er overgået de fleste andre danske åse.

De steder, hvor der er lyst nok i skovbunden, vokser blåtoppet kohvede, som er en af Danmarks meget sjældne planter. Den hører til Danmarks oprindelige, vilde flora, og den har tidligere haft talrige voksesteder og en større udbredelse i landet.

Men i dag er den kun kendt fra 13 voksesteder på Sjælland og et enkelt på Lolland. Dens tilbagegang skyldes primært, at vi ikke længere forvalter skovene efter gamle driftsformer som stævningsskov, skovgræsning og høslæt på gamle skovenge. Eller kort fortalt: Vores skove er blevet for mørke.

Borger bekymret for den sjældne plante

Da Danmarks Naturfredningsforening i maj måned bad foreningens medlemmer og frivillige om at melde naturgenopretningsprojekter ind i forbindelse med kampagnen Naturlig grøn genstart, var Marianne Jørgensen, der har kendt den smukke og meget karakteristiske plante fra hun var barn, hurtig på tasterne.

Marianne Jørgensen, der er arkitekt, går tit tur på åsen, og her kunne hun se, at planten var forsvundet fra visse områder.

- Jeg havde en klar idé om, at grunden til, at planten var forsvundet fra nogle områder heroppe er, at der i nyere tid er plantet tætte bevoksninger af taks og nordmannsgran, som har skygget den ihjel, siger Marianne Jørgensen.

Men fordi blåtoppet kohvede grundlæggende trives godt på Brede Bakke, så har den bredt sig til de mere lysåbne steder, særligt langs stierne. Alligevel er det trist, at der er plantet træer på kohvedens gamle voksested, fordi bestanden alt andet lige kan blive svækket.

Marianne Jørgensen side om side med blåtoppet kohvede.

Fredning skal beskytte blåtoppet kohvede

Brede Bakke blev fredet tilbage i 2003 sammen med Borre Bakke og Troldehøje, som den forbinder. I 2006 søgte det lokale ajerlaug om lov til at fælde nogle træer, der kunne vælte ned i nabohusene. Det var i den forbindelse, at man plantede nye træer, herunder taks og nordmannsgraner, som ellers ikke er arter, der i forvejen findes i naturen på Brede Bakke.

- Hverken Københavns Amt eller fredningsnævnet havde bemærkninger til, at man ønskede at plante skyggende nåletræer. Det kan virkelig undre, da beskyttelsen af blåtoppet kohvede er et udtrykkeligt formål med fredningen, og da fredningskendelsen forbyder ændringer i eksisterende beplantning, siger Henrik Jørgensen, der er fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Blåtoppet kohvede har spredt sig til trods

Men heldigvis, og til trods for de skyggende træer, så trives blåtoppet kohvede stadig på Brede Bakker.

En lokal botaniker har optalt bestanden over seks år fra 2004 til 2009. I 2004 var kohveden presset med kun godt 1100 blomstrende eksemplarer. Det skyldes mange års fremmarch af skyggetræer som bøg og ahorn, men så snart man tyndede lidt ud i dem, så reagerede blåtoppet kohvede straks ved at brede sig.

- Man indså nu for alvor, at planten kræver lys skovbund for at trives, og så indrettede man plejen efter det, forklarer Henrik Jørgensen.

Ved den sidste tælling i 2009 var der omkring 4500 blomstrende eksemplarer. Blåtoppet kohvede har nu sin største danske bestand på Brede Bakke.

- Min umiddelbare vurdering efter at have besøgt området i dag, er, at der er langt flere end i 2009, siger Henrik Jørgensen.

Lyngby-Tårbæk Kommune vil tælle bestanden igen næste år. I den forbindelse agter kommunen også at rette henvendelse til ejerlauget angående taks og nordmannsgran for at finde en løsning.

Fakta om blåtoppet kohvede

  • Blåtoppet kohvede er en enårig plante som alle andre kohveder.
  • Planten har så store frø, at de kan minde lidt om hvedekorn. Derfor har plantens slægt netop fået navnet kohvede.
  • Der er en klase af gule blomster på plantens ene side, mens den også har nogle meget iøjnefaldende blåviolette højblade.
  • Blåtoppet kohvede er karakteriseret som sårbar i Den Danske Rødliste
  • Blåtoppet kohvede er sjælden i Danmark. Tidligere var den almindelig på Sjælland, men er gået tilbage på grund af ændret skovdrift.

Kilde: Naturbasen.dk

Object reference not set to an instance of an object.

Hvad kan du gøre for den vilde natur?