Danmarks Naturfredningsforening er en medlemsforening, der arbejder for naturen og miljøet i Danmark.

Foreningen arbejder på mange niveauer. Gennem lokalt arbejde, fredninger, lobbyvirksomhed og konkrete projekter.

Vi tjekker kommunernes beslutninger om natur og miljø

De lokale afdelinger taler naturens sag, når der for eksempel er nye planer om byggerier og veje i naturen, eller når der er forurening og andre aktiviteter, der ødelægger naturen, som skal stoppes.

Hvis et naturområde eller miljøet er truet af en kommunal beslutning, kan sekretariatet eller vores lokale afdelinger indgive en klage, hvis vi vurderer, at natur- og miljølove ikke er overholdt.

Efterfølgende vurderer Natur- eller Miljøklagenævnet sagen og træffer en afgørelse.

Afdelingerne består af lokale ildsjæle

De lokale afdelinger består af personer fra lokalsamfundet, der interesserer sig for natur og miljø, og som følger den lokale udvikling på området.

Hvert år gennemgår disse frivillige aktive omkring 15.000 lokale sager og rejser cirka 200 klager.

Vi vinder langt hovedparten af klagesagerne

Danmarks Naturfredningsforening holder øje med, at naturen og miljøet ikke lider overlast lokalt og at lovgivningen overholdes.

I 2018 fik vi medhold i over 85 procent af de sager, hvor vi valgte at klage på naturens veje.

Vi taler naturen og miljøets sag over for beslutningstagere

Vi søger at påvirke samfundets beslutningstagere til fordel for naturen og miljøet. Vi har direkte kommunikation med politikere, embedsmænd og andre nøglepersoner i kommuner og stat.

Vi sender høringssvar til nye love og andre offentlige reguleringer og planer

Vi deltager i udvalg, råd, nævn, arbejdsgrupper og samarbejder med andre organisationer og samarbejdspartnere.

Se hvor vi er repræsenteret

Vi rejser sager om fredninger

Vi rejser fredningssager for at sikre naturen og befolkningens adgang til den.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i fremtiden. Med en fredning kan fastlægge stier, sikre landskaber og udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager. Det betyder, at vi kan foreslå fredningssager, men det er Fredningsnævnet, der afgør, om området skal fredes.

Læs om vores fredninger

Vi gennemfører konkrete projekter

Vi gennemfører en lang række konkrete projekter til fordel for naturen og miljøet.

Se vores projekter og kampagner