Danmark var engang én stor blandet skov med skovsøer, lysninger og tilgroede, døde stammer. Store vilde pattedyr nedlagde de mindre vilde pattedyr, og biller, fugle og smådyr åd ådslerne.

I dag er det kun meget få steder i Danmark, naturen får lov at opføre sig som natur. Rensdyrene, los, urfuglene og andre vilde arter er derfor for længst uddøde i Danmark, fordi de har mistet levesteder, eller fordi klimaet har ændret sig drastisk.

Men flere steder har vildskaben fået en chance til. I 2015 kom de første elge i 5000 år til Lille Vildmose i Nordjylland, og på Bornholm lever der nu europæisk bison. Og de vilde dyr er her ikke kun, så os mennesker kan nyde synet af dem – deres opgave er nemlig at få biodiversiteten i Danmark på fode igen. Konceptet kaldes rewilding – at give plads til naturens egen vildskab. Her er en liste over Danmarks store dyr, og hvad deres opgaver er.

Bemærk, at listen handler om vilde dyr, der skal leve i fred og ikke forstyrres af mennesker. Nyd derfor kun synet af dem på behørig afstand, hvis du er så heldig at møde dem.

Bison

Det er 2500 år siden, bisonoksen levede naturligt i Danmark, selvom vi nok skal 10.000 år tilbage, før bestanden var sund og trivedes. I 2012 blev den europæiske bison genudsat i den danske natur. Som led i et naturforvaltningsprojekt blev syv vildtlevende dyr fra Polen udsat i en stor indhegning i den statsejede del af Almindingen på Bornholm.

Det er et såkaldt rewilding-projekt. Altså hvor bisonoksen med dens 900 kg og sunde appetit kan få lov at trampe, spise og rode rundt i naturen, så naturen bliver mindre ensartet, og biodiversiteten vokser. Bisonoksen er et billigere og mere effektivt alternativ til maskiner, menneskekraft og mindre husdyr. En ”naturlig naturplejer”. Også i Lille Vildmose i Nordjylland kan der ses bisoner.

Læs også: Bisonokser flytter ind i kendt dansk naturområde

Den europæiske bison er en truet art, og den var meget tæt på at uddø på verdensplan under første verdenskrig. Kun fordi den russiske zar havde en lille flok i en zoologisk have, var det muligt at få bestanden til at vokse igen.

Europæisk bison i Lille Vildmose
kan opleves

Bisoner kan opleves i Almindingen på Bornholm og Lille Vildmose i Nordjylland.

Elg kan opleves i Lille Vildmose i Nordjylland.

Elg

Det er 12.000 år siden, at elgen var udbredt i Danmark. Nu er den tilbage.

Ud over at elgen er et stort og flot dyr, så har den en gavnlig effekt på den danske natur. Den tynder nemlig ud i krat og buskadser, hvilket gavner plantevæksten i jordhøjde. Ser man på et foto af elg, kan man se, at dens hoved ikke umiddelbart kan nå ned i jordhøjde: Den er indrettet til at spise buske og blade fra træer!

Man kan se elgen som en kratrydder, der kommer derind, hvor maskiner eller mindre husdyr ikke kan komme. Elgen har altså en naturplejefunktion, som lukker et hul i den danske fauna.

Lige netop derfor blev der i 2015 sat en flok elge ud i Lille Vildmose i Nordjylland, hvor de på et stort indhegnet område er en del af naturgenopretningen. Det er elgens evne til at begå sig i sumpede og våde områder, der gør de store pattedyr interessant at arbejde med i Vildmosen. Elgene finder deres føde i områder, hvor krondyrene og rådyrene ikke kommer i samme grad.

Ulv

Ulven har været væk fra Danmark i 200 år, men i 2012 blev den formentlig første genindvandrede ulv fundet død i Thy.

Siden da er der løbende gjort observationer af ulven og fundet DNA-spor. I udgangen af 2019 vurderedes det, at der er fem voksne ulve i Danmark og fem hvalpe. I 2020 ventes endnu et kuld hvalpe.

Der er flere gode grunde til at have ulve i Danmark. Ulve er naturens naturforvaltere i forhold til krondyr og rådyr. De tager de syge, gamle og svageste og sørger dermed for at holde bestandene af disse arter sunde. Jægerne tager de sunde og største, typisk hjortene med store gevirer, så der er brug for ulven, fordi den lukker et ”hul” i den danske natur ved at pleje bestandene af hjortevildt.

De ulve, der lever i Danmark, er en del af den polsk-tyske bestand. Ulven lever langt overvejende af rådyr og krondyr. Men den kan tage får, hvis hegnet ikke er ulvesikret. I Danmark er pr. medio 2020 endnu ikke angrebet husdyr inden for fungerende ulvesikrede hegn.

Læs mere om ulv i Danmark.

Ulve er ekstremt sky og ses sjældent, men lever i Vestjylland.

Vilde heste kan opleves i Molslaboratoriet i Mols Bjerge i Østjylland, Lindenborg Ådal i Nordjylland, På sydlangeland i området mellem Dovns Klint i syd og Søgård, Bøtøskoven på Falster og andre steder.

Vildheste- og kvæg

Flere steder i landet lever heste og køer vildt på store arealer og forestår dermed den lokale naturpleje. Dyrene går dog inden for en indhegning, men som udgangspunkt finder de deres egen mad og klarer sig grundlæggende uden menneskelig indgriben.

Hegnet holder menneskelige interesser ude, ikke dyrene inde! Man bruger dyrene til at skabe og vedligeholde lysåben natur, altså enge og overdrev. De æder først og fremmest græs, men de kan også æde grove græsser og anden grov plantevækst.

Læs også: Græssende heste har skabt insektparadis

Deres græsning giver derfor lys til jordbunden og plads til, at vi får en mere artsrig vegetation med lyskrævende arter og flere blomstrende urter.

På den måde er der mulighed for føde til flere dyr som sommerfugle og andre insekter – og det giver igen føde til fugle og mindre dyr som hugorme, markfirben, kirkeugler og padder. På den måde gør vildhestene og det vilde kvæg naturen rigere.

Vildsvin

Vildsvinet er endnu et dyr, der er blev udrydddet i Danmark for nogle hundrede år siden, men er ligesom ulven genindvandret via Tyskland.

Vildsvinene kan sagtens leve i de danske skove, hvor de ved at rode i jorden med trynen faktisk ”pløjer” skovbunden og giver plads til en masse plantearter.

Vildsvin æder stort set alt, hvad de kan komme i nærheden af, både under og over jorden. Når den roder i jorden giver det nyt liv til blomster, urter og træer. Vildsvin kan give voldsomme skader på markafgrøder, men kan også give store jagtindtægter. Byrder og goder ved vildsvin bør derfor følges ad.

Læs mere om vildsvinet.

I Danmark kan du opleve vildsvinet i Lille Vildmose, hvor en bestand lever i den indhegnede Tofte Skov.

Foto: Henrik Muusmann Jørgensen

I Danmark kan bæveren opleves i Klosterheden i Vestjylland og i Nordsjælland blandt andet ved Dronningholm Mose og Arresø

Bæver

I Danmark kan bæveren opleves i Klosterheden i Vestjylland og i Nordsjælland blandt andet ved Dronningholm Mose og Arresø, hvor 14 dyr blev udsat i 2009 og 2010.

Bæveren uddøde i Danmark for mere end 1.000 år siden, men i 1999 blev arten genindført. Og bestanden vokser. Man vurderer, at der er 250 individer i Jylland og 50 på Sjælland.

Bæveren er en meget markant naturplejer, via sin omfattende påvirkning af sine levesteder. Den bygger dæmninger i vandløb, hvilket hæver vandstanden og genskaber søer og skovmoser, som ellers ikke ville være der. Det giver levesteder for mange arter af planter og dyr, som er afhængige af en god og varieret skov med både sumpede områder, døde stammer og lysninger. Bæveren sørger for, at der er lidt af det hele.

Læs også: Bæver: Naturplejer eller konfliktart?

Og bævernes indsats som naturgenoprettere bærer frugt. Da bæverne blev sat ud, levede der for eksempel kun en enkelt flagermuseart i Klosterheden. I dag kan man finde fire forskellige arter.

Vil du have flere vilde dyr i Danmark?

Skriv under på vores aktuelle kampagne for at få mere vild natur i Danmark. I dag er kun 0,5 procent af Danmarks natur beskyttet, vild natur. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at 20 procent af Danmarks areal, skal disponeres helhjertet til naturen.