I Danmark er vi glade for vores skove. Vi er faktisk så glade for dem, at vi tilsammen går en tur i skoven 75 millioner hvert år.

Ny skov bringer mange gode ting med sig. Det er med til at beskytte vores drikkevand, for når langbrugsarealer bliver omlagt til skov, bliver de ikke længere sprøjtet med gift. Det gavner ikke kun drikkevandet, men også de mange dyre- og plantearter, som lever på landbrugslandskabet i dag.

Men forandringer tager tid, og det tager derfor rigtig lang tid, før de mere kræsne skovlende dyre- og plantearter flytter ind. Det gælder især de arter, som helst vil bo i de rigtig gamle træer.

Flere træer er godt for miljøet

Alle træer og al skov fungerer som et slags lager af kulstof, som ellers ville have været ude i atmosfæren i form af CO2.

Derudover kan træ høstet og bruges i stedet for andre klimabelastende materialer som beton og stål i stedet for fossile brændsler som kul og olie.

Vi skal hjælpe skoven lidt på vej

De fleste af os tror, at naturlig skov kommer af sig selv, hvis vi bare lader et område gro til, men det er ikke altid så simpelt.

Skovens sammensætning af træer og buske bestemmes nemlig af de frøkilder, som er i nærheden. Men desværre er den primære frøkilde mange steder nåletræer, som ikke hører naturlig hjemme i Danmark. Det kan skabe lav biodiversitet i den nye skov, fordi skoven bliver ensartet og kedelig.

Vi kan derfor hjælpe den naturlige skov lidt på vej ved, at supplere tilgroning med plantning af forskellige og mere ønskede træ- og buskarter.

Det vil betyde, at vi endnu hurtigere kan få en smuk og forskelligartet skov, som både dyr, planter og mennesker kan nyde i fremtiden.


Hvad gør vi?

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for at landbrugsjord, som under den nuværende drift belaster klima og vandmiljø særligt meget, i stedet bliver forvandlet til skov og lysåbne og våde naturtyper.

Det gør vi ved at opfordre:

  • lokale borgere til at påvirke deres lokale vandværk, lokale jordejere og kommunalbestyrelser til at sætte gang i nye skovprojekter.
  • landmænd til at tage små områder af deres landbrugsarealer, og i stedet etablere mere natur som f. eks. varierende skovlandskaber.
  • politikere i folketinget, regioner og kommuner til at huske på, at nye skove ikke kun er fantastisk rekreative områder, men også er med til, at forbedre vores globale og lokale klima, beskytte vores drikkevand og skabe levesteder for mange forskellige dyre- og plantearter.

alt
Nora Skjernaa Hansen
Rådgiver skovpolitik og Biodiversitet Nu
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 60

Hvad kan du gøre?