Kontakt

Maria Reumert Gjerding kan kontaktes via sekretariatet på praesident@dn.dk

Min vision

Det er min vision, at DN i de kommende år udbygger vores brede og stærke folkelige forankring. Vi skal have flere aktive og flere medlemmer. DN skal være det første sted, man søger hen, hvis man som frivillig vil være med til at gøre en forskel for en bedre natur, et rent miljø eller for klimaet. DN skal gribe de unges engagement og handlekraft og ad den vej fremtidssikre kampen for natur, miljø og klima i Danmark. Vi skal være med til at styrke danskernes voksende naturglæde, og vi skal give viden, håb og handlemuligheder.

DN’s vigtigste opgave er at være naturens stemme. Vi skal være stærke og synlige i den offentlige debat og uundgåelige på den naturpolitiske scene. Vi skal sidde med, når regering og kommuner laver politik, der vedrører natur, miljø og klima. Det er min vision, at DN øger sin politiske indflydelse markant både nationalt og i kommunerne.

For mig at se hænger kampen for en mangfoldig natur og et rent miljø tæt sammen. Og det er netop vores bredde, der er vores store styrke. Den er grunden til, at vi appellerer til mennesker på tværs af politisk ståsted og forskellige baggrunde og interesser. Jeg tror på, at vi skal bevare bredden, hvis vi også i fremtiden skal være Danmarks største og stærkeste natur- og miljøorganisation.

Mine fokusområder de næste tre år

 • At komme rundt i afdelinger og samråd og høre fra jer, hvordan jeg og sekretariatet bedst kan styrke jeres arbejde og vores kerneopgaver, der er fredninger samt at være naturens stemme og advokat lokalt.
 • At udvikle organisationen, så vi kan rumme alle, der vil være aktive, og som brænder for forskellige dele af den grønne omstilling. Mange mennesker bekymrer sig om vores rene drikkevand og om klimaet. De skal kunne se, at hos DN kan man gøre en forskel konkret og lokalt, hvor man bor.
 • At kommunernes og statens aktuelle arbejde med grønt Danmarkskort betyder, at Danmark i de kommende år får mere natur og mere Natura2000 beskyttet natur
 • At vi får bedre natur med mere biodiversitet på vores eksisterende naturarealer, fx ved øget udlægning til urørt skov og ved græsning, der understøtter biodiversiteten blandt andet i skove og på overdrev og heder.
 • At vi bidrager til at skabe mere vild og mangfoldig natur i byer og byrum, på erhvervsarealer og i private haver i samarbejde med borgere, erhvervsliv og kommuner.
 • At videreudvikle vores koncept med klimakommuner, så vi kan rykke endnu længere med klimadagsordenen kommunalt.
 • At styrke samarbejdet med alle aktører der arbejder for at fremme omlægningen til økologi, fx COOP og Økologisk Landsforening, samt skabe opmærksomhed om Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, så flere tegner aktier og fonden kan blive en stærk spiller i omlægningen af dansk landbrug.
 • At samarbejde med daginstitutioner, skoler og fritidsforeninger om at få flere børn ud i naturen.

Mine succeskriterier

 • Mere natur, bedre natur og mere sammenhængende natur i hele Danmark, herunder mere mangfoldig og artsrig natur i byerne.
 • Flere naturarealer, der har biodiversitet som hovedformål.
 • At flere børn kommer ud i naturen i deres hverdag.
 • At omlægningen til økologi har taget endnu et stærkt spring fremad, så vi kan beskytte vores rene drikkevand og vores sundhed.
 • At vi har set markante fremskridt for det lokale klimaarbejde i kommunerne og for borgernes engagement i den lokale grønne omstilling

Min baggrund

Hele mit liv har jeg brændt for naturen og for Danmarks grønne omstilling. Som ung valgte jeg at uddanne mig som miljøplanlægger, og bagefter arbejdede jeg i en privat, grøn virksomhed. Min drøm om et bæredygtigt samfund tog jeg med ind på Christiansborg, hvor jeg har arbejdet som rådgiver på de grønne områder og siden 2015 været medlem af Folketinget som miljø-, landbrugs- og klimaordfører. Den røde tråd gennem hele mit liv har været arbejdet for mere natur og biodiversitet, omstilling til 100 % økologisk landbrug og den brede grønne omstilling, der skal sikre, at Danmark tager hånd om klimaforandringerne og bliver et foregangsland i verden.

Hovedbestyrelsen