I alt 2.262 plante- og dyrearter anses i Danmark for at være truede på kort eller lang sigt. De er rødlistede. Truede arter er alt lige fra planter og blomster, svampe og insekter og fugle og pattedyr. Faktisk er hvert fjerde pattedyr, der lever i Danmark i dag, truet.

Læs mere om den danske rødliste.

Det er bl.a. pattedyr såsom odderen, hasselmusen og skovmåren, og det er fem forskellige arter af flagermus. For vores fugle gælder det, at hver tredje fugl er rødlistet. Det er over 60 arter af fugle.

Arterne mangler egnede levesteder

Årsagen til, at dyre- og plantearter i Danmark er truede, er grundlæggende, at de mangler levesteder. ”Levesteder” er de naturtyper, hvor dyrene kan finde føde og yngle og planterne kan få den plads, mængde af lys (eller mørke) og det klima, som gør, at de kan gro og formere sig.

Kravene til levesteder varierer selvsagt fra art til art og kan være mere eller mindre specifikke. Det er altså altid et spørgsmål om den lokale natur er egnet for visse arter:

- Nogle arter stiller både meget store og specifikke krav til deres levesteder, og har der ud over vanskeligt ved at sprede sig, og dermed opretholde en stor levedygtig bestand, på tværs af landbrugslandskabet. Disse arter er derfor særligt udsatte for at kunne blive truede og dermed rødlistede, forklarer Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Over 60 procent af Danmarks samlede areal er landbrug og kun omtrent ti procent er beskyttet natur i de åbne land. Få arter trives i landbrugslandskabet, mens størstedelen af arterne i det åbne land har behov for enge, overdrev, heder eller andre naturtyper.

Det åbne land i form af heder, overdrev, moser og enge udgør sammen med skovene kernen af dyrenes levesteder.

Vi skal passe godt på naturen ude i kommunerne

Selvom der er arter, som eksempelvis toplærke der er kritisk truet og p.t. kun findes på få lokaliteter i Nordjylland, så er der også arter, hvor udviklingen er vendt igennem en forvaltningsmæssig indsats. Rundt omkring i landet trives truede arter i lokale naturområder.

Hasselmusen har det godt i Sorø, skovmåren trives i mosaikskoven ved Holstebro og odderen er almindelig i Jylland og på vej til at etablere sig på Fyn.

Der er meget stor forskel fra kommune til kommune på antallet af rødlistede arter og man kan ikke udpege ”gode” eller ”dårlige” kommuner ud fra antallet af rødlistede arter i kommunerne.

Der kan f.eks. netop være mange rødlistede arter i en kommune, fordi man her har egnede levesteder for arterne.

Flest truede arter i Vejle og Silkeborg

De kommuner i Danmark, der har flest rødlistede dyr og planter er Vejle og Silkeborg med 269 truede arter. Dernæst følger Vordingborg med 262 truede arter. Det viser et notat om fordelingen af rødlistede arter i kommunerne fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Alle rødlistede arter inddeles i fem kategorier alt efter, hvor truede, de er. Se kategorierne under kortet.

Rødlistens fem trusselskategorier

I Danmark anvender vi de internationale rødliste kriterier for at vurdere, i hvilken grad en art er truet. Der er fem kategorier: Forsvundet, kritisk truet, moderat truet, sårbar og næsten truet. Det er forskere på Aarhus Universitet, som med en streng faglig tilgang og faktuel viden, vurderer om en given art er truet i større eller mindre grad, og derfor må rødlistes.

Alle rødlistede dyr og planter placeres i en ud af fem kategorier ud fra, hvor truede de er.

De fem kategorier er:

  • Forsvundet: En art hører til i kategorien forsvundet, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion indenfor landets (regionens) grænser, er dødt eller forsvundet fra landet (regionen).
  • Kritisk truet: En art hører til kategorien kritisk truet, når der er en overordentligt stor risiko for, at den vildtlevende bestand vil uddø i meget nær fremtid.
  • Moderat truet: En art hører til kategorien moderat truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truede arter, men når der alligevel er en meget stor risiko for, at den vildtlevende vil kunne uddø i nær fremtid.
  • Sårbar: En art hører til kategorien sårbar, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for at være hverken kritisk truet eller moderat truet, men når der alligevel er en stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand på længere sigt.
  • Næsten truet: En art hører til kategorien næsten truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet, moderat truet eller sårbar, men er tæt på at opfylde ét af kriterierne for sårbar.

Læs mere om truede arter

Læs mere om truede arter: