Er ulven farlig for mennesker og hunde?

Ulve er grundlæggende ikke farlige for mennesker. I Tyskland har der været ulve siden år 2000, og der har ikke været ét eneste eksempel på angreb på mennesker. De ulve, der kommer til Danmark, kommer fra Tyskland.

De historiske omtaler af ulveangreb på mennesker omhandler enten syge ulve med rabies eller ekstremt udsultede ulve.

I dag er der ikke rabies i hverken Tyskland eller Danmark. Og der er på ingen måde mangel på føde til ulvene, da bestanden af deres hovedføde, som er krondyr, vokser eksponentielt.

Ulve, der ikke er sky overfor mennesker, kan være farlige. Det kan for eksempel være ulve i dyreparker eller ulve tilvænnet mennesker.

En dyrepasser i en svensk dyrepark blev dræbt af parkens ulve, og i 2018 har der været omtaler fra Østeuropa om, at en ulv, der formentlig var undsluppet fra fangenskab, har angrebet mennesker.

Læs mere om truede arter her

Ulve er ikke farlige for hunde, hvis du har din hund i snor, som man skal i skovene.

Det skal du gøre, hvis du møder en ulv

 • Hvis du ønsker at nyde oplevelsen, skal du stå helt stille og være tavs og blot kigge på den.
 • Hvis du er utryg, skal du tale højt eller råbe, vifte med arme og ben og være støjende.
 • Flygter ulven ikke straks, så smid en gren eller sten i dens retning. Du skal ikke løbe den anden vej: Ulve-hvalpe kan opføre sig som hunde og løbe efter af nysgerrighed.
 • Hvalpe og ungdyr kan i nogle tilfælde være så nysgerrige, at det umiddelbart overskygger deres skyhed for mennesker. Det har intet med truende adfærd at gøre, og der er flere nyere eksempler fra Tyskland, som umiddelbart har virket skræmmende, men har været helt ufarlige.

Må man skyde ulve i Danmark?

Ulve som ikke er sky og/eller er syge kan af Miljøstyrelsen blive vurderet til at være såkaldte ”problemulve”. I så fald kan styrelsen træffe beslutning om at ”regulere” (skyde) den konkrete ulv.

Det er en del af den forvaltningsplan for ulv, som alle organisationer i Miljø- og Fødevareministeriet bakkede op om i 2012.

Ulven er totalfredet og beskyttet af EU's naturdirektiv og den danske artsfredningsbekendtgørelse. Ulvene i Danmark er en del af en europæisk delbestand, som er rødlistet.

I Danmark er strafferammen op til to års fængsel for at skyde en ulv.

'Ulveskytten' idømt 40 dages betinget fængsel

Den 16. april 2018 blev der skudt en ulv i Danmark. Ulven blev skudt på en mark fra en parkeret bil af en 66-årig mand.

Fredag den 28. september 2019 blev han idømt 40 dages fængsel, som på grund af mandens tilstand, blev gjort betinget. Derudover blev hans riffel konfiskeret, og han mistede jagttegnet i to år.

Danmarks Naturfredningsforening anser dommen for meget mild, de skærpende omstændigheder taget i betragtning. Men konstaterer, at man får en fængselsdom og mister jagttegnet, hvis man bevidst skyder en totalfredet art.

Ulve forsvinder i Danmark

 • Forskere vurderer pr. 2019 at syv ulve er ”forsvundet” i Danmark og må anses for døde.
 • Statistisk set er det mange døde og forsvundne ulve på kort tid og derfor er anledning til at frygte omfattende ulovlige drab på ulve.
 • Danmarks Naturfredningsforening ønsker kraftigt at opfordre til at man skelner mellem jægerstanden som sådan, der tager afstand fra brud på jagtloven.
 • I forhold til de kriminelle med adgang til våben, som bevidst skyder fredede arter og derfor ikke kan betegnes som ”jægere”.

Hvor er ulven i Danmark og hvor mange ulve lever her?

I efteråret 2019 menes der at være omkring fem til syv ulve i Danmark.

Der er set ulve i forskellige dele af Jylland. Da de fleste ulve i Danmark p.t. er strejfere, kan de være i flere dele af Jylland. Det mest sandsynlige er dog, at ulvene tager længere ophold i større skove og hedeområder i Vest- og Midtjylland.

Forskere har lavet en vurdering af, hvor det er mest sandsynligt, at ulvefamilier vil kunne etablere sig.

Meget tyder på, at ulven er ved at slå sig ned i Danmark. Der er kommet sikre og vedvarende observationer fra flere områder i Jylland. I 2017 ynglede ulve med sikkerhed i et skov- og hedeområde i Vestjylland.

Danmarks ulvebestand bliver gjort op hvert kvartal, og den seneste rapport viser, at i løbet af foråret og sommeren 2018 er antallet af ulve i Danmark faldet fra ni til fem. To af dem er døde, mens de to andre er udvandret til Tyskland.

Det er dog vanskeligt at afgøre den præcise bestand af ulve, da man ikke registrerer ulve på daglig basis.

Kan der leve ulve i Danmark?

Der kan godt leve ulve i Danmark. Ulvene i Tyskland lever i høj grad også i et landbrugslandskab som det danske. Så længe der er føde, vil ulvene i princippet kunne leve her. I Danmark vil de overvejende kunne leve af rådyr og krondyr, men ulve tager gerne får, hvis de kan komme til dem.

Forskere har regnet ud, at ser man udelukkende på mængden af føde, vil der være føde til omtrent 100 ulve i Danmark. Så mange ulve vil der dog aldrig kunne komme til at leve i Danmark, fordi vi har for få store og sammenhængende naturområder. Ulvene vil blive nødt til at krydse mange veje, og derfor vil de blive kørt ihjel i trafikken, før de bliver så mange.

I Tyskland bliver mange ulve kørt ned, og i Danmark er vejnettet endnu tættere. Men det er nok ikke urealistisk, at vi i Danmark vil kunne have to til tre flokke af ulve, som yngler indenfor en årrække.

Ulve har også ynglet i Danmark og kan fortsat yngle her. Der er med sikkerhed konstateret ulvehvalpe i Danmark i 2017. Det er pt. (oktober 2018) uafklaret, om ulve også har ynglet i Danmark i 2018.


Dansk navn: Grå ulv

Latinsk navn: Canis lupus


Er ulvene i Danmark sat ud eller genindvandret?

Ulvene i Danmark kommer fra den bestand af ulve, der hører til Tyskland og Polen. Ulvene er kommet til Danmark fra Tyskland. Man har kunnet spore nogle DNA-prøver fra ulve i Danmark tilbage til deres slægtninge i Tyskland.

Ulvene vandrer mod Danmark, fordi bestanden i Tyskland og Polen er voksende. Der er også en naturlig ledelinje eller rute næsten hele vejen i form af skove.

Ulve er naturforvaltere

Der er flere gode grunde til at have ulve i Danmark. Ulve er naturens naturforvaltere i forhold til krondyr og rådyr. De tager de svageste og sørger dermed for at holde bestandene af disse arter sunde. Jægerne tager i sagens natur de sunde og største, så der er brug for ulven, og den lukker et ”hul” i den danske natur, som ikke har haft store rovdyr i 200 år.

Man kan vende spørgsmålet om: Hvorfor skulle vi ikke have ulve? Ulve er en oprindelig del af ikke bare den danske, men den europæiske natur. Den er truet. Og vi forventer, at lande i resten af verden tager deres ansvar for truede arter. Skal vi ikke?

Her kan du melde dig i Danmarks Naturfredningsforening og støtte arbejdet for truede arter i Danmark

Hvorfor er ulven et fredet dyr?

Ulven er fredet i hele EU, fordi den har været på randen af udryddelse, og bestanden fortsat har det skidt.

Årsagen til, at ulven i dag er truet, er, at den igennem tiderne er blevet efterstræbt som følge af konflikter mellem mennesker og ulv. Ulven forsvandt helt fra store dele af Europa. I områderne, hvor den ikke forsvandt som for eksempel Rumænien, har man accepteret ulven og håndteret konflikterne på anden måde end gennem jagt.

Hvor ulven er forsvundet og senere vender tilbage, er accepten typisk mindre i starten. Efter et stykke tid vænner man sig til, at ulven er vendt tilbage. I den periode er det nødvendigt, at ulven er helt fredet, så det ikke er enkeltpersoner, men staten, der forvalter ulven. Skal ulve-bestanden reguleres, skal det være staten, der sætter rammerne.

I forlængelse heraf må man heller ikke sætte ulve ud i dyrehaver. Naturdirektivets artikel 12.1 a) forbyder specifikt, at man fanger ulve. Det vil dog ikke være i modstrid med direktivet, hvis en ”problem-ulv” på et tidspunkt fanges og flyttes til Tyskland af Naturstyrelsen. Men de må ikke fanges og holdes i fangenskab.


Højde: Målt ved skulderen kan en ulv blive mellem 60-90 cm høj.

Længde: En ulv kan blive mellem 100-150 cm lang.


Når ulven afviger fra sin naturlige adfærd

Man bruger "problem-ulv" om ulve, der afviger fra sin normale adfærd i naturen som for eksempel ved ikke at udvise naturlig skyhed overfor mennesker, angribe husdyr trods hegning eller andre afværgeforanstaltninger, kan man tale om en "problem-ulv".

I de tilfælde kan Miljøstyrelsen med udgangspunkt i Forvaltningsplan for ulv give en konkret dispensation fra forbuddet mod at regulere ulve. Det betyder, at man kan fjerne den specifikke ulv.

Også en ulv, som måtte blive smittet med rabies, vil få en unaturlig adfærd og derfor være en ”problem-ulv”. Alle organisationer i ministerens Vildtforvaltningsråd har bakket op om denne mulighed for at sikre, at eventuelt afvigende ulve kan fjernes.

Dog kan en nedskydning af den konkrete problemulv først ske, når andre muligheder for at løse et problem har været forsøgt.

Ulven er et sky væsen

Ulve foretrækker større og uforstyrrede områder, fordi den er sky. Det behøver ikke være store naturområder. I Sachsen i Tyskland holder en flok ulve til i et gammel kulmineområde, der ligger i en rødgranplantage.

Aarhus Universitet har lavet en rapport, som udpeger sandsynlige områder i Jylland, hvor ulve vil kunne slå sig ned. Det kan ikke udelukkes, at der vil være levesteder på Fyn og Sjælland. Da ulvene i sagens natur kommer fra Tyskland, er det dog ikke p.t. aktuelt.

I Sverige har man set ulve strejfe igennem byer, men det betyder ikke, at de slår sig ned der. Men ulve kan i perioder strejfe over store afstande i søgen efter gode områder at slå sig ned i.

Ulve kan ligesom eksempelvis ræve vænne sig til, at der kan være let tilgængelig føde nær mennesker – eksempelvis får. Den situation er ikke god for hverken tamdyrene, ulv eller mennesker. I Tyskland og Sverige hegner man derfor med ”ulve-hegn” omkring får. Og i nogle lande bruger man ”ulve-hunde”. På den måde undgår man, at ulve etablerer sig ved fårehold.


Levesteder: Ulven har den næststørste naturlige geografiske udbredelse af landpattedyr. Den kan derfor leve i alt fra løvskov til savanne.

Bestand i Danmark: Ingen ved, hvor mange ulve der i Danmark. Den ene dag kan en ulv være i Nordjylland og få dage efter i Tyskland. Flere af hvalpene, der blev født i Danmark i 2017, blev i 2018 genfundet i Tyskland. I den seneste rapport vurderer man dog, at der er fem ulve i Danmark.


Ulve-hegn beskytter husdyr

Ulve kan tage får og evt. kalve, hvis disse ikke er hegnet inde med ulve-hegn. Ulve-hegn er et elektrisk dyrehegn, som vi kender det, men med fem i stedet for tre tætsiddende strømførende tråde.

En typisk fårefold er hegnet med tre el-tråde, for at holde fårene inde. Sætter man yderligere tråd op nærmest jorden og en mere i brysthøjde, er folden sikret mod ulven. Det er ikke altid så let, som det kan lyde: Er terrænet meget kuperet, er det vanskeligt i praksis. Her kan vogterhunde være en alternativ løsning. Det er barsk, når ulven tager får, og dermed kan man mene, at det er dyrplageri. Derfor skal vi reducere risikoen mest muligt.

Læs også: Regeringen vil have flere ulvesikre hegn og indfører vogterhunde.

Miljø- og Fødevareministeriets status i 2018 viser, at korrekt opsat og strømførende ulve-sikker hegning virker.

I dag får man støtte til at opføre ulvesikre hegn i specifikke områder i Danmark, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at risikoen for ulveangreb er særlig stor. Der er tale om et område i Vestjylland og Midtjylland på hhv. 330 og 570 km2.

Læs om reglerne for tilskud på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Men i Norge og Sverige skyder man jo ulve?

Der er flere eksempler på, at man har skudt ulve i Norge og i Sverige. P.t. er Sverige også i fare for at få en EU-sag på nakken. Situationen i Sverige og Norge kan ikke direkte sammenlignes med Danmark: Samerne har deres eksistensgrundlag på store fritgående bestande af rener, som ulvene angriber.

I Danmark har vi ikke fritgående tamdyr. I Tyskland, der bedre kan sammenlignes med Danmark, har man en ordning med gensidigt ansvar mellem fåreavlere og kvægholdere på den ene side og myndighederne på den anden. Sørger man for ordentlig hegning, får man kompensation, såfremt en ulv skulle angribe husdyr.


Føde: Ulve spiser primært rådyr, men også krondyr og vildsvin er vigtige fødekilder for ulven.

Vægt: En voksen han-ulv kan veje mellem 30-80 kg. En voksen hun-ulv kan veje mellem 23-55 kg.


Tre ulve-spor at se efter

Der er tre typer af spor fra ulv: Kadavere fra byttedyr, fodspor og ekskrementer. For alle tre typer gælder, at det er meget svært umiddelbart at sige, om sporene er fra ulv. Som tommelfingerregler gælder:

Kadavere:
Ulven kan bide knogler over. Derfor vil kadavere fra krondyr og rådyr kunne have itu-bidte ribben.

Fodspor:
Det enkelte fodspor fra ulv ligner til forveksling sporet fra en stor hund. Kan man se spor over en længere strækning gælder det, at ulve i højere grad løber i en helt lige linje, end hunde. Hunde løber langt mere zigzag. Et ulvefodspor ligner et fodspor fra en stor hund. Det måler cirka 11 cm i længden og 10 cm i bredden.

Ekskrementer:
Ulve-ekskrementer ligner hunde-ekskrementer i størrelse, men har som oftest både knoglerester og pelsrester.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser en ulv eller et ulvespor?

Har du set noget, der kunne være en ulv eller et muligt ulvespor, bør du oplyse det. Skiv til Bo Håkansson, naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening på mail boh@dn.dk

Husk:

 • Oplys stedet, hvor du har set ulven eller et ulvespor så nøjagtigt som muligt
 • Tag fotos af fundne spor. Læg en mønt, nøgle eller andet, så man kan se størrelsen
 • Tag fundne ekskrementer med hjem, og læg dem i fryseren i en frysepose

Hvad gør vi?

Danmarks Naturfredningsforening har stor forståelse for, at et nyt rovdyr i Danmark kan give anledning til frygt.

Men det er vigtigt, at man ikke lader frygten være styrende for debatten og for vores holdning til ulve. Denne bør bygge på fakta og på de erfaringer, vi kan hente fra landene omkring os.

Det er Danmarks Naturfredningsforenings vurdering, at ulvens tilbagevenden til Danmark sker som følge af den målrettede forvaltning af ulvebestandene i Polen og Tyskland.

Her accepterer man ulvene og håndterer de reelle konflikter, der kan være mellem menneske og ulv. På samme måde er Danmark ikke blot juridisk (via EU's habitat-direktiv), men også moralsk forpligtet til at være en del af den europæiske forvaltning af ulvene.

Ulve kan godt leve i den danske natur – set såvel med ulve- som menneskebriller. Vi mener ikke, at man skal fjerne arter fra den danske natur, som har en vigtig rolle. Vi skal i stedet fjerne konflikterne.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 22 27 51 57

Vil du støtte vores arbejde for en rig og mangfoldig natur? Meld dig ind i dag:

Nyheder om ulv