Oddere i Danmark Oddere er truet og ved at uddø på Sjælland. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at styrke bestanden. Her på siden kan du finde fakta om det største pattedyr i ferskvand i Danmark.
Skovmår Skovmåren er en truet art. Mere viden om små mårdyrs levesteder gør det muligt at hjælpe bestanden.
Brud Bruden er fredet og Danmarks mindste rovdyr. Det lille mårdyr er bl.a. presset af mangel på egnede levesteder og musegift.
Egern Egernet er kendt og forekommer hyppigt i den danske natur. Den tilbringer det meste af sin tid i træerne, hvor den holder balancen med sin markante, pjuskede hale.
Kirkeugle Kirkeuglen er alvorligt truet og risikerer at uddø i Danmark, hvis ikke der bliver gjort noget for arten.
Hasselmus Danmarks eneste syvsover, hasselmusen, er truet, fordi den mangler levesteder.
Birkemus Birkemusen er et af Danmarks mest sjældne og truede pattedyr.
Flagermus Flagermusen er det eneste pattedyr i Danmark, der kan flyve. Der findes 17 arter af flagermus i Danmark. Tre af dem er truede.
Marsvin Marsvin er den eneste hval, der yngler i dansk farvand. Desværre er marsvin, der lever i Østersøen, truet.
Ulv I 2012 blev ulven set i Danmark for første gang i 200 år. Ulven er af natur ikke farlig for mennesker. Kun i helt særlige tilfælde er ulven en trussel. Læs mere om ulv i Danmark her.
Hare Haren er igen en almindelig art i Danmark, der er udbredt i langt det meste af landet. Du kan møde haren i alt fra villahaver og parker til enge, græsmarker og det dyrkede agerland.
Ræv Ræven er et af de mest kendte pattedyr i Danmark. Ræven er udbredt i hele landet, hvor den lever både i byerne, på landet og i naturen.
Grævling Grævlingen er Danmarks største mårdyr, men mange dør i trafikken. Vi arbejder for at nedbringe antallet.
Vildsvin Vildsvinet er en vigtig naturplejer i skove, men volder store skader på marker. Vi arbejder for accept af det gen-indvandrende vildsvin
Gråsæl Gråsælen er gået fra at være helt almindelig i Danmark til nu at være en af de mest sjældne ynglende arter herhjemme.

Hvad gør vi for truede arter?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at skabe bedre dyreliv ved at øge udbredelsen og kvaliteten af levesteder.

Politisk arbejder vi for:

  • Bedre levesteder i skovene og i det åbne land
  • Et sammenhængende net af levesteder, så bestandene ”hænger sammen” og ikke bliver små og ustabile
  • Indpasning af landbrug, skovbrug og infrastruktur i landskab og natur
  • Plads til dyr som vildsvin og ulv, der er vendt tilbage til den danske natur
  • Vi deltager i miljøministerens Vildforvaltningsråd, som foreslår planer og initiativer for truede arter som ulve og hasselmus.

Desværre er det ikke alle dyr, der er politisk vilje til at hjælpe og beskytte.

Skovmåren, som er truet og på den danske rødliste, er der ikke politisk vilje til at beskytte, fordi den er ikke på listen af dyr, som Danmark over for EU har forpligtet sig til at beskytte.

Læs mere om truede arter og den danske rødliste her