Det økologiske landbrugsareal udgør i dag 11 procent af det samlede danske landbrugsareal. Det lyder måske ikke af så meget, men faktisk er det en fordobling af det økologiske areal sammenlignet med 2007.

Her kan du læse mere om økologisk landbrug.

Økologi giver mere plads til naturen

Økologisk landbrug levner mere plads til naturen end konventionelt landbrug. Det skyldes bl.a., at økologerne ikke bruger sprøjtegift på deres marker.

Sprøjtegifte kan nemlig påvirke de vilde og blomstrende planter i og langs markerne negativt. Det betyder, at der er mindre mad og færre levesteder til insekterne.

Sprøjtegift kan påvirke den vilde flora selv ved lave koncentrationer gift. Når der sprøjtes i foråret, kan de vilde planter, der blomstrer i august, således have færre blomster og mindre frøsætning.

Økologi belaster ikke vandmiljøet med sprøjtegift

Da der ikke bruges sprøjtegifte i det økologiske landbrug, er økologien et bedre alternativ for vores grundvand og drikkevand.

Læs mere om sprøjtegift i grundvandet

Også vandmiljøet i form af vandløb, søer og åer skånes for sprøjtegift.

Økologisk landbrug belaster også vandmiljøet mindre med udvaskning af næringsstoffer, som kvælstof og fosfor fra gødningen.

Der er også mere plads til flere forskellige afgrøder på de økologiske landbrugsarealer sammenlignet med de konventionelle. Generelt er der f.eks. mere græs og mindre korn i det økologiske landbrug. Og der er flere afgrøder, der blomstrer hele vækstsæsonen, til gavn for insektlivet. F.eks. kløver i græsmarkerne.

I det konventionelle landbrug er det stort set kun er rapsen, der blomstrer – og det gør den kun i maj.

Økologi er lidt bedre for klimaet, men har et uindviet potentiale

Hvis vi ser på det økologiske landbrug kontra det konventionelle landbrug med klima-brillerne på, så har det længe været omdiskuteret, hvorvidt det ene eller andet landbrug gav mest mad pr. hektar. Det er en vigtig diskussion, fordi landbruget generelt (uanset om det er økologisk eller konventionelt) tager plads fra naturen. Og naturen er langt bedre for vores klima end landbrugsarealer.

En analyse foretaget af Danmarks Naturfredningsforening viser, at der produceres lige meget mad pr hektar i det økologiske og konventionelle landbrug. Det skyldes, at økologerne producerer mere mad direkte til mennesker i form af frugt, grønt, kartofler og brødkorn.

Du kan downloade og læse analysen her

Derudover er det en fordel for det økologiske landbrug ift. klimaet, at man her har mere græs og mindre korn, fordi græs opbygger mere kulstof under jorden.

Økologi handler også om dyrevelfærd og dyre-etik. Økologiske dyr skal have mulighed for at komme udenfor og udøve deres naturlige adfærd, såsom når grisen roder i jorden med trynen efter orme og insekter.

Økologien kan gøre det bedre for klimaet

Selvom økologiske teknologier og metoder udvikler sig hurtigt, er der stadig uløste problemer. Derfor skal der stærkere fokus på forskning og udvikling af økologiske produktionsmetoder - også så de kan skåne natur og klima i endnu højere grad.

Udbyttet fra de økologiske kornmarker er lavere. Klimabelastningen per hektar er den samme uanset, hvad udbytterne er. Et lavt udbytte vil derfor give en høj klimabelastning per kilo korn, mens et højere udbytte ville forbedre klimaregnskabet.

Hvis udbytterne kunne forbedres, ville klimaaftrykket fra de økologiske fødevarer blive endnu lavere.

Økologien kan give naturen bedre vilkår

Undersøgelser fra ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) viser, at der er 30 procent mere biodiversitet på de økologiske arealer versus de konventionelle. Dvs., at der er flere dyr og planter - både målt i antal arter og antal individer.

Rødlisten, som er en rapport, der beskriver de sjældne og truede arter i Danmark, viser, at arterne i det åbne land også er truet. Derfor hjælper økologisk drift naturen, men det redder ikke biodiversiteten i Danmark. For der er mange andre naturtyper, hvor arterne er under stærkt pres.

Økologien kunne forbedre vilkårene for naturen endnu mere, hvis de økologiske landmænd i højere grad tog den pløjefri dyrkning til sig. Når markerne pløjes, forstyrres plante- og insektlivet i marken. Derfor bør økologerne røre jorden lidt mindre.

Hvad gør vi?

I Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at dansk landbrug skal være økologisk for at give naturen bedre vilkår og for at skåne vores hårdt belastede vandmiljø, grundvand og drikkevand.

Økologisk landbrug:

  • Er et bedre alternativ for natur og biodiversitet end konventionelt landbrug.
  • Giver renere vandmiljø, fordi belastning fra nærringsstoffer er mindre, og fordi der ikke anvendes sprøjtegift.
  • Efterlader ikke rester af sprøjtegifte i grundvand og drikkevand.
alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07

Hvad kan du gøre?