Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet.

Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vores landareal og brug af naturressourcer til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion.

Se video, hvor biodiversitetsekspert Bo Håkansson forklarer, hvorfor sommerfuglearter er nogle af de mest kritisk truede arter i Danmark. Sommerfugle er indikatorarter. Sommerfugle kræver nemlig en god og sund natur, og derfor siger sommerfuglenes tilstand noget om biodiversiteten og naturens generelle tilstand. Mere end hver tredje af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truede eller allerede uddøde fra den danske natur.

En mangfoldig natur er vores livsgrundlag

Tabet af biodiversitet har stor betydning for vores samfund. Vi er afhængige af, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder.

Ifølge forskerne er forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu så omfangsrige, at der er tale om en økologisk krise, som kan sammenlignes med klimakrisen i omfang.

Tabet af biologisk mangfoldighed skal stoppes

Tabet af biodiversitet får desværre ikke den nødvendige bevågenhed i samfundet, og økonomer anerkender ikke den værdi, som biologisk mangfoldighed har for samfundsøkonomien.

De største udfordringer for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed er, at:

  • Naturen har for lidt plads i landskabet
  • Naturområderne er for små og spredt beliggende til at understøtte levedygtige bestande af planter og dyr
  • Naturområderne er negativt påvirket af intensivt landbrug og skovbrug (næringsstoffer, sprøjtegifte, monokulturer og dræning), manglende pleje
  • Fortsat opsplitning og tab af naturarealer

Udvikling kan vendes

Heldigvis er der god respons fra naturen, når vi stopper skadelige aktiviteter og genopretter ødelagte økosystemer. Hvor der for godt 20 år siden ikke ynglede havørne i Danmark, har en målrettet indsats medført, at der i dag er over 50 ynglepar.

Ved at bevare natur, skabe bedre sammenhæng mellem naturområderne, afsætte mere plads til ny natur, pleje og genoprette ødelagte naturområder, er det muligt at vende udviklingen.

Vi arbejder for mere og bedre natur i Danmark

Politisk arbejder vi for at beskytte naturens mangfoldighed ved at skabe mere plads til naturen. Det er vores mål, at en tredjedel af det danske landareal er natur i 2030.

Læs vores input til regeringens redningsplan for Danmarks biodiversitet

Naturens tilstand skal forbedres, så tabet af arter stopper, og økosystemerne også i fremtiden leverer vigtige tjenester som bestøvning, rensning af jord, vand og luft og rum til rekreation.

I praksis arbejder vi med at bevare naturens mangfoldighed gennem mange forskellige projekter. Bl.a. har vi sammen med WWF evalueret Danmarks indsats for biodiversiteten i rapporten Biodiversitetsbarometeret 2020.

Lokal indsats for biodiversitet

Lokalt arbejder vi for at forhindre forringelse af biodiversiteten gennem lobbyarbejde, høringssvar og klager.

I 2018 fik vi medhold i 85 pct. af vores klager på naturen og miljøets vegne. Der er tale om afgørelser, der i en række tilfælde gør en positiv forskel for naturen, og sikrer at lovgivningen overholdes.

For eksempel har vi gennem vores klager været med til at sikre bedre forhold for fuglelivet på de international beskyttede Værnengene i Ringkøbing-Skjern Kommune, der er truet af oppløjning.

Læs om hvordan du kan være med til at arbejde for større biodiversitet lokalt:

alt
Ida Marxen Søndergaard Nielsen
Souschef

Hvad kan du gøre?

Vi har forskellige projekter for at skabe en mere biodivers natur. Vær med i arbejdet