I alt 2.262 plante- og dyrearter anses i Danmark for at være truede på kort eller lang sigt. De er rødlistede. Truede arter er alt lige fra planter og blomster, svampe og insekter og fugle og pattedyr. Faktisk er hvert fjerde pattedyr, der lever i Danmark i dag, truet.

Det er bl.a. pattedyr såsom odderen, hasselmusen og skovmåren, og det er fem forskellige arter af flagermus. For vores fugle gælder det, at hver tredje fugl er rødlistet. Det er over 60 arter af fugle.

- Alle arter af dyr og planter, der lever i Danmark, har en værdi helt i sig selv. De er unikke og uvurderlige, og hvis vi først har mistet dem, så risikerer vi at de ikke vender tilbage. Arternes tilbagegang er et varsel om, at naturen er presset og hele tiden bliver fattigere. Naturens forarmelse gør os alle fattigere, fordi det er naturens magi, der forsvinder, når arterne forsvinder, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Arterne mangler egnede levesteder

Årsagen til, at dyr i Danmark er truede, er grundlæggende, at de mangler levesteder. ”Levesteder” er de naturtyper, hvor dyrene kan finde føde og yngle og planterne kan få den plads, mængde af lys (eller mørke) og det klima, som gør, at de kan gro og formere sig.

Kravene til levesteder varierer selvsagt fra art til art og kan være mere eller mindre specifikke.

- Nogle arter stiller både meget store og specifikke krav til deres levesteder, og har der ud over vanskeligt ved at sprede sig, og dermed opretholde en stor levedygtig bestand, på tværs af landbrugslandskabet. Disse arter er derfor særligt udsatte for at kunne blive truede og dermed rødlistede, forklarer Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Over 60 procent af Danmarks samlede areal er landbrug og kun omtrent ti procent er beskyttet natur i de åbne land. Få arter trives i landbrugslandskabet, mens størstedelen af arterne i det åbne land har behov for enge, overdrev, heder eller andre naturtyper.

Det åbne land i form af heder, overdrev, moser og enge udgør sammen med skovene kernen af dyrenes levesteder.

Vi kan vende udviklingen

Selvom der er arter, som eksempelvis toplærke der er kritisk truet og p.t. kun findes på få lokaliteter i Nordjylland, så er der også arter, hvor udviklingen er vendt igennem en forvaltningsmæssig indsats. Rundt omkring i landet trives truede arter i lokale naturområder.

Hasselmusen har det godt i Sorø, skovmåren trives i mosaikskoven ved Holstebro og odderen er almindelig i Jylland og på vej til at etablere sig på Fyn.

Skovmåren er en af de truede arter af pattedyr, vi har i Danmark i dag.

Den 6. masseuddøen af arter

De mange truede arter, der er i fare for at forsvinde fra Danmark, er et billede på den globale biodiversitetskrise som forskere og eksperter taler om, som den 6. masseuddøen af arter.