Vi står i en global biodiversitetskrise, hvor arter af dyr uddør hurtigere end nogensinde før i menneskehedens historie. Men hvad skal der til for at vende udviklingen i Danmark, så vi får en rigere og mere varieret natur?

Ifølge en rapport fra 16 af Danmarks førende biodiversitetsforskere er løsningen, at vi i Danmark etablerer nogle store selvforvaltende naturområder med blandt andet urørt skov, mere vand og store græssende dyr.

Derfor besluttede et politisk flertal i 2020, at vi i Danmark skal have naturnationalparker. De første 15 steder er udvalgt og på vej, og seks blå og røde partier er gået sammen om at kræve endnu flere og endnu større naturnationalparker.

Når de første naturnationalparker åbner, vil det få mange positive effekter. Her kan du læse om nogle af dem.

Fakta om naturnationalparker


7 fordele ved naturnationalparker


1) Naturen får førsteprioritet

For at vende biodiversitetskrisen i EU har Danmark har sammen med de andre EU-lande blandt andet lavet et mål om, at 10 procent af naturen i EU skal være strengt beskyttet. Men Danmark er et af de mest naturfattige lande i Europa, og ifølge Biodiversitetsrådet er der i dag ingen landarealer i Danmark, der med sikkerhed kan siges at opfylde kravene til strengt beskyttede naturområder.

I de kommende naturnationalparker er det hensigten, at naturen vil blive strengt beskyttet. Det vil sige, at naturen som udgangspunkt får førsteprioritet over andre former for arealanvendelse og aktiviteter, og områderne må ikke indeholde landbrug, skovbrug eller nogen anden form for økonomisk udnyttelse af naturen. Det vil give mulighed for at genoprette de naturlige økosystemer.

Læs mere: Så skidt har naturen det i dag i Danmark


2) Flere levesteder til truede dyr

1.844 arter af danske dyr, planter og svampe er truede ifølge den seneste danske rødliste. Det betyder, at de er i stor risiko for at uddø i den danske natur på kort eller lang sigt.

Hovedårsagen er, at mange af arternes naturlige levesteder er blevet ødelagt. Vi har inddraget det meste af vores natur til skov- og landbrugsproduktion, samt byer, veje og anden bebyggelse. Vi har drænet landskabet for vand, da det giver bedre landbrugsjord. Og vi har plantet skove som mørke plantager, da det giver bedre tømmer.

Men i de kommende naturnationalparker slippes naturen fri, og den får igen lov til at udvikle sig på naturlige præmisser med så lidt forvaltning fra os mennesker som muligt. Og det vil på sigt give mere varierede naturområder, som vil give flere forskellige slags levesteder til truede dyr.

Læs mere: 10 eksempler på dyr som vil få bedre levesteder i naturnationalparker


3) Mere vand i naturen

Vand er forudsætningen for alt liv på denne planet. Derfor er det ikke så overraskende, at det er et stort problem for naturen og biodiversiteten, når store dele af Danmark igennem mange år er blevet drænet og afvandet af hensyn til blandt andet landbrug og tømmerproduktion.

I naturnationalparkerne vil man lede vandet tilbage til naturområderne. Med andre ord vil man genoprette områdernes naturlige vanddynamik eller hydrologi ved at stoppe dræningen. På den måde vil de forsvundne vandhuller, sumpe og småsøer komme tilbage i naturen. Og det vil gavne alle de arter, som har behov for den slags våde og fugtige naturtyper for at overleve.

Læs mere: Sådan har genskabte vandhuller hjulpet naturen på Knudshoved Odde


4) Flere gamle træer i naturen

Vores smukke skove er hjemsted for mange af de truede dyr i Danmark. Men kun i større skovområder, som har ligget urørte hen i mange årtier, findes alle de levesteder, som mange truede arter har behov for. Og i dag er der stor mangel på meget gamle træer i vores natur, da mange skove bruges til tømmerproduktion.

I de kommende naturnationalparker skal skoven være urørt. Det vil sige, at der kommer flere gamle og krogede veterantræer, som er vigtige levesteder for mange arter. For eksempel har et gammelt egetræ omkring 1.000 arter knyttet til træet.

Når træerne dør eller vælter i en storm, så får de i naturnationalparker lov til blive liggende som dødt ved. Mange svampe og insekter trives i dødt træ, hvilket er til gavn for endnu flere biller og larver, hvilket igen kan tiltrække sultne fugle.

Læs mere: Mangel på dødt træ i naturen er et problem for truede dyr


Foto: Marianne Krag Petersen

5) Store dyr skal genskabe naturlige økosystemer

Store græssende dyr er en nøglefaktor i naturlige økosystemer. Men store fritlevende dyr som vildhest og urokse er for længst forsvundet fra vores natur, og deres naturlige funktioner mangler i dag i naturen. Det gælder for eksempel græsning, spredning af frø og spredning af organisk materiale, som er vigtig for hele økosystemet.

I dag findes der allerede mindst 85 danske naturgenopretningsprojekter, hvor man har udsat store dyr som elge, bisonokser, heste og kvæg til helårsgræsning. Men mange af disse områder er for små til at genoprette de naturlige økosystemer.

De kommende naturnationalparker vil derimod være meget større sammenhængende naturområder. Her vil der blive udsat store dyr, der vil være med til at genskabe de naturlige processer og dermed et rigt, levende og selvforvaltende økosystem, som kan hjælpe vores mange truede arter. Med andre ord følger der med de græssende dyr et mylder af liv: Fugle, insekter, padder, planter og blomster og andre pattedyr. Og de store dyr vil også selv få et rigtigt godt liv i naturen ifølge Dyreetisk Råd.

Læs mere: Se hvordan store helårsgræssende dyr hjælper naturen


Foto: Daniel Villadsen

6) Større naturoplevelser

De kommende naturnationalparker vil skabe mere biodiversitet og nye levesteder til truede dyr. Og en rigere og mere varieret natur vil naturligvis også give mulighed for endnu større naturoplevelser i Danmark.

Der findes endnu ikke naturnationalparker i Danmark, men der findes andre mindre naturområder, som kan minde om med blandt andet urørt skov og udsatte elge eller heste. Her kan du læse, hvad nogle af naboerne til de områder synes om den form for natur.

Også for børn kan det være en stor oplevelse at være i naturområder med store dyr. Her kan du læse om, hvordan en skovbørnehave i Tølløse nyder, at der er flyttet store dyr ind i deres skov.

Læs mere: 6 store naturoplevelser du kan få i naturnationalparker


Foto: Rune Engelbreth Larsen

7) Første internationalt anerkendte nationalpark i Danmark

I Danmark findes der allerede i dag fem nationalparker, men der er så lidt naturbeskyttelse i dem, at de ikke lever op til de internationale kriterier for at være en rigtig nationalpark. For eksempel udgør byer og dyrket land op mod to tredjedele af nogle af de danske nationalparker.

I de kommende naturnationalparker er håbet, at naturen bliver så god, at områderne kan blive anerkendt som en rigtig nationalpark, der lever op til IUCN’s internationale kriterier. Og det er der meget, der tyder på.

Eksperter har kigget på planerne for fem af de kommende naturnationalparker, og rapporten konkluderer, at flere af dem vil leve op til de internationale standarder for nationalparker. Det skal dog understreges, at vurderingen er lavet på de foreløbige planer, så vurderingen kan ændres, hvis graden af naturbeskyttelse forringes i de endelige naturnationalparker.

Hjælp os med at kæmpe for mere og bedre natur