Høringssvar 2024

Høringssvar til lov om effektivisering af sagsbehandlingen i klagenævn

Høringssvar vedrørende lov om statsligt udpegede energiparker

Høringssvar til ændring af bekendtgørelse om Danmarks havplan

Høringssvar vedrørende anlæg af den tredje Limfjordsforbindelse

Høringssvar til havstrategiens indsatsprogram og beskyttede havstrategiområder

Høringssvar 2023

Høringssvar til ændring af lov om fyrværkeri

Høringssvar om potentielle større energiparker på land

Høringssvar til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Høringssvar vedrørende husdyrbrugloven

Høringssvar over forslag til lov om ændring af planloven

Høringssvar til EU Kommissionens initiativ om grønne anprisninger

Høringssvar til EU Kommissionens forslag om fælles regler for reparationer

Høringssvar til forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for tilladelse til opstilling af mobilmaster

Høringssvar vedrørende lavbundsindsats

Høringssvar 2022

Klima og energi:

Høringssvar vedrørende Aflandshage Vindmøllepark

Naturgenopretning:

Høringssvar til Europa-Kommissionens forslag til forordning om naturgenopretning i EU

Cirkulær økonomi:

Bemærkninger vedr. Kommissionens meddelelse om biobaseret, bionedbrydeligt og komposterbart plast

Høringssvar om Kommissionens forslag til emballage- og emballageaffaldsforordning

Høringssvar ang. EU-kommissionens initiativ vedrørende bæredygtige produkter

Høringssvar vedr. Kommissionens strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til en forordning om ecodesign-krav til bæredygtige produkter

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter

Høringssvar vedr. regeringens holdning til EU Kommissionens forslag om
begrænsning af bevidst tilsat mikroplast

Lokale sager:

Høringssvar til forslag til lov om ændring af planloven, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Høringssvar om grønne kiler i hovedstadsområdet

Vandområdeplan:

Høringssvar om overordnede bemærkninger til Vandområdeplan 2021-27

Høringssvar om grundvand til Vandområdeplan 2021-27

Høringssvar om kystvand til Vandområdeplan 2021-27

Høringssvar om vandløb til Vandområdeplan 2021-27

Høringssvar om søer til Vandområdeplan 2021-27

Høringssvar om MFS, spildevand, akvakultur og klapning til Vandområdeplan 2021-27

Bilag 1 til høringssvar til Vandområdeplan 2021-27

Kystvandråd:

Høringssvar om kystvandråd

Høringssvar 2021

Cirkulær økonomi:

Anbefalinger vedr. lovforslag om udvidet producentansvar på engangsplast

Høringssvar: Handlingsplan for cirkulær økonomi 2020-2032

Høringssvar til Affaldsbekendtgørelsen

Høringssvar: Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald

Høringssvar - svanemærkede emballager

Høringssvar vedr. EU's produktpolitik

Høringssvar: Spørgeskema EU's produktpolitik

Høringssvar om engangsplastbekendtgørelsen og emballagebekendtgørelsen

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om affaldsdatasystemet

Adgang og lokale sager:

Høringssvar vedr. reklameskilte i det åbne land

Havbeskyttelse:

Høringssvar til udkast til Danmarks havplan

Høringssvar vedr. regeringens udkast til beskyttede havområder

Natur:

Lokalafdelingers bemærkninger til udpegning af områder med urørt skov

Interessentgruppes bemærkninger til udpegning af områder med urørt skov

Klima og energi:

Udkast til forslag til lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen

Høringssvar til Jammerland Bugt kystnær havvindmøllepark

Høringssvar vedr. indkaldelse af ideer og forslag til ccu på Asnæsværket

Høringssvar 2020

Høringssvar til vejledning om store sommerhuse og vejledning om udlejning

Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrænd-stofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love.

Høringssvar vedr. lovforslag om Klima-skovfonden

Høringssvar vedr. lovforslag om ny regulering af Energinet

Høringssvar om kapacitetsudvidelse ved Ringstedbanen

Høringssvar om tilskud til skovrejsning

Høringssvar om tilskud til skov med biodiversitetsformål

Høring af vejledning om campingreglementet

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Kommentarer til Energistyrelsens Technology Catalogue on Industrial Process Heat

Input til regeringens redningsplan for Danmarks biodiversitet

Høringssvar til fremtidens planlov

Bemærkninger til EU kommissionens forslag til EU’s Biodiversitetsstrategi 2030

Høringssvar på udkast til kriterier og vejledning for beskyttede områder

Høringssvar 2019

Høringssvar om tilskud til privat skovrejsning

Høringssvar vedr. idéfase for ny miljøvurdering af Vesterhav Nord Havmøllepark og Vesterhav Syd Havmøllepark

Høringssvar om forslag til ændring af bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller og udkast til miljøvurdering

Høringssvar til udkast om Landsplansdirektiv om udlæg af sommerhusomr. i Kystnærhedszonen

Høringssvar til vindmøller Rendbæk Øst, Jammerbrugt Kommune

Høringssvar Baltic Pipe

Bemærkninger til forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Høringssvar til forslag om Fingerplan 2019

Høringssvar til vejledning til tilskud til rydning mv. i Natura 2000-områder

Høringssvar til revideret forslag til Lov om ændring af Lov om sommerhuse og camping m.v., lov om midlertidig anvendelse af boligforholdene og byggeloven

Høring af bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Høringssvar til vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 naturtyper

Høringssvar om Havstrategi 2

Høringssvar om VVM og Havvindmøllepark for Jammerland Bugt Kystnære Havvindmøllepark

Høringssvar om tilskud til skov med biodiversitetsformål

Høringssvar 2018

Høringssvar om den 6. landerapport om biodiversitet

Ændring af bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Høring af udkast til ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og straffeloven

Åbent brev om Nord Stream 2

Høringssvar til Landsplanredegørelsen 2018

Høringssvar til Nationalparkplan 2019-2025 for Nationalpark Vadehavet

Foreløbigt høringssvar til bekendtgørelse om ansøgningsskema til kystbeskyttelse

Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til privat skovrejsning

Høringssvar om klitfredningsloven

Høringssvar om Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet

Høringssvar om opsætning af skilte og andet reklame i det åbne land

Høringssvar om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

Høringssvar om højspænding fra Idomlund til dansk-tyske grænse

Høringssvar på udkast til husdyrgødningsbekendtgørelse samt bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter

Høringssvar på driftsplan for Naturstyrelsen Hovedstaden

Nationalt skovprogram - Høringssvar fra DN

Høringssvar vedrørende neonikotinoider rammenotat

Høringssvar vedrørende forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst af afgrøder til konsum

Brev fra Grækenland, Malta, Slovenien, Luxemborg, Belgien og Frankrig om glyphosat

Høringssvar over udkast til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse

høringssvar til forslag til udpegning af skov til biodiversitetsformål

Høringssvar til driftsplan for Naturstyrelsen Himmerland

Høringssvar til driftsplan for Naturstyrelsen Thy

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høringssvar ændring af kystbeskyttelsens formål

Høringssvar til ændring af planloven kystbeskyttelse

Høringssvar lovkompasset II

Høringssvar til Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse mm.

Høringssvar til udkast til ny Landzonevejledning

Lovforslag om nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land

Høringssvar om ændringer på Natura 2000 områder

Nationalt høringssvar om Justering af natura 2000 områdernes afgrænsning

Høringssvar 2017

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Høringssvar salg af statens campingpladser

Høringssvar forslag til nationalpark Kongernes Nordsjælland

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til udkast til ændring af kystbeskyttelsesloven

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal

Bemærkninger til forslag til Fingerplan

Høringssvar til vejledning om Grønt Danmarkskort, vejledning om udviklingsområder, bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd og vejledning om etablering af lokale naturråd

Bemærkninger til L 04-17, notat om fremtidens landbrugspolitik

Bemærkninger til Forslag til Nationalparkplan 2017 –2023 for Nationalpark Skjoldungernes Land

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer

Høringssvar om ønsker til Skovloven

Høringssvar på Miljøstyrelsens miljøvurdering af ændringer i det danske nitrathandlingsprogram (februar 2017)

Høringsbemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) til udkast til miljøgodkendelse og tilladelse til direkte udledning af spildevand til DONG Energy, Skærbækværket.

Høringssvar ang. A1700 om forbud mod mikroplast i kosmetik

Høringssvar ang. A1692 om forbud mod mikroplast i kosmetik

Høringssvar vedrørende betaling af klagegebyr

Høringssvar 2016

Bemærkninger til udkast til lovforslag om modernisering af Planloven

Høringssvar til forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven

Udkastet til tilladelse til udledning af renset spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd

Høringssvar til lovforslag om kompenserende marine virkemidler i forbindelse med havbrug

Høringssvar til miljøgodkendelse af havbrug for Endelave

Høringssvar til bekendtgørelse om vandråd

Høringssvar vedrørende forretningsorden for miljø og fødevareklagenævnet

Høringssvar vedrørende betaling af klagegebyr

Høringssvar angående ændringer af kystbeskyttelsesloven

Høringssvar vedrørende etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt

Input til nye det nationale skovprogram

Høringssvar til idefase for Skjoldungernes land

Høringssvar på BEK-udkast om tilskud til frivillige målrettede efterafgrøder

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder

Høringssvar om byrdefordeling af EU-klimamål for de ikke-kvotebelagte sektorer

Høringssvar om Danmarks ratifikation af Parisaftalen

Brev til Kommissionen om udledningen af gødning i Fredericia Havn

Høringsbemærkning til Faglig udredning om grødeskæring i vandløb, DCE 2016

Høringssvar afstandskrav ved afdriftsreduktion

Høringssvar til Naturstyrelsen om skovrejsning

Høringssvar fra 92-gruppen (inkl. DN) på EU Kommissionens meddelelse om EU's opfølgning på Paris klimaaftalen (COP21)

Bemærkninger til rammenotat om fornyet godkendelse af glyphosat

Svar til Energistyrelsen vedr. udkast til lov omkring nedlæggelse af Energisparerådet

Kommentarer til miljøvurdering om ændrede gødskningsnormer relateret til marine Natura200 områder og habitatsdirektivet

Svar til NaturErhvervstyrelsen på miljøvurdering af plan om ændrede gødskningsnormer

Svar til Miljø- og fødevareministeriets indkaldelse til ideer og forslag til VVM for håndtering af Klasse I produkter på Inter Terminals SGOT ApS

Kommentarer til afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 510-AE Karrebæksminde

Svar til Naturstyrelsen på udkast til bekendtgørelse om indsatsplaner

Response to the Danish Energy Agency regarding the review of the Energy Efficiency Directive EED

Svar til Naturstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven

Svar til Miljømærkenævnet angående opdatering af Svanens gebyrer

Svar til Søfartsstyrelsen om udkast til lov om maritim planlægning (havplanlov)

Svar til Miljøstyrelsen om EU's planer for cirkulær økonomi