Arbejdsområde

Walter Brüsch er geolog og har gennem mere end 30 år arbejdet med vandets kredsløb og med transport og omsætning af naturlige og miljøfremmede stoffer i grundvandet.

Har har arbejdet med forekomst af sprøjtegifte og deres nedbrydningsprodukter i det nationale grundvands-overvågningsprogram, GRUMO, og i Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand, VAP.

Andre projekter har omhandlet grundvandskemi, grundvandsrestaurering, omsætning af næringsstofomsætning i vådområder, geologiske modeller og sedimentologi.

Walter Brüsch har deltaget i utallige projekter om punktkilder, organisk mikroforurenede stoffer, små vandforsynings anlæg, almene vandværker og fx forekomst af grundvandsdyr i Danmark.

Udvalgte publikationer

Rosenbom, A.E., Olsen, P., Plauborg, F., Grant, R., Juhler, R., Brüsch, W., Kjaer J. Long-term lessons on pesticide leaching through sandy and loamy fields obtained via the Danish Pesticide Leaching Assessment Programme. Submitted - Journal of Environmental Management den 31. December 2013.

Tuxen N., Roost, S., Kofoed, J.L.L., Aisopou, A., Binning, P.J., Chambon J., Bjerg, P.L., Thorling, L., Brüsch, W. og Esbensen,K., 2013. Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, Miljøstyrelsen 2013.

Gravesen P., Klint K. E. S., Brüsch W., Larsen C. L., Nilsson B., Juhler R., Møller I., Vignoli G., Rosenbom A.E., 2014: Vurdering af mulighederne for udpegning af pesticidfølsomme ler områder (SFO-ler) på grundlag af eksisterende data. GEUS rapport 2014/2

Brüsch W., 2014: Undersøgelse at makrofauna i ledningsnet i Brønshøj og på Amager. GEUSNOTAT 2014, nr. 05-VA-14-02.

Brüsch, W., Fredslund L. Jacobsen C.S. & Bundgaard T., 2014: Ny fauna fundet i dansk grundvand og i danske drikkevandsanlæg. Beskrivelse af faunaen og DNA karakterisering af rent vands-, overfladevands- og grundvandsdyr. GEUS rapport nr. 50

Rosenbom, A. E., Olsen, P., Plauborg, F., Grant, R., Juhler, R. K., Brüsch, W., and Kjær, J., 2015: Pesticide leaching through sandy and loamy fields - Long-term lessons learnt from the Danish Pesticide Leaching Assessment Programme. Environmental Pollution, Vol. 201, 2015, pp. 75-90.

Brüsch, W.(ed), Rosenbom, A.E., Badawi N. Gudmundsson, L., v. Platen-Hallermund Nielsen F., Nielsen C. B., Plauborg, F., Laier T. & Olsen, P., 2015. The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme, Monitoring results May 1999 - June 2013. GEUS, Copenhagen.

Thorling, L.(ed), Brüsch, W., Ernstsen V., Hansen, B., Laier T., Larsen F.; Meilby S. & Sørensen B., 2015: Grundvand. Status og udvikling 1989-2013. Teknisk rapport, GEUS 2015.

Brüsch W., A.E. Rosenbom, N. Badawi and P. Olsen, 2016: Monitoring of pesticide leaching from cultivated fields in Denmark. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin, Vol. 35, 2016, pp. 17-22.

Brüsch W., 2016: Krebsdyr i dansk grundvand og i danske vandforsyningsanlæg. Miljø og sundhed 22. årgang, nr. 2, december 2016, pp 11-17.

CV

Karriere

GEUS, 1984-2016

Walter Brüsch har arbejdet som geolog og seniorrådgiver, som projektleder og i perioder som konstitueret statsgeolog hos De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, , dog afbrudt af andre ansættelser undervejs.

Uddannelse

Cand. scient. i geologi, Københavns universitet

Natur og miljø